Personvernerklæring

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Personvernerklæring for Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane mottek og innhentar opplysningar om våre brukarar for å kunne gi eit godt og heilheitleg krisesentertilbod, som er individuelt tilrettelagd og samordna med andre tenester. Dette er i tråd med krisesenterlova §§1, 3 og 4.
Alle skal være trygge på at personopplysningane vert behandla på ein sikker og riktig måte, og kjenne til kva rettar dei har, knytt  til handsaming av personopplysningar.
Denne personvernerklæringa inneheld både generell informasjon om korleis vi samlar inn og brukar personopplysningar, og om korleis vi behandlar personopplysningar når personar brukar krisesentertilbodet.

Personar som nyttar krisesentertilbodet vert omtala som brukar.

Fylgjande lovar, forskrifter og styrande dokument med relevans for krisesentra ift handtering av personopplysningar:

  • Krisesenterlova;vedteke 2010. Gir norske kommunar lovmessig plikt for å syte for krisesentertilbod for alle innbyggarane sine og er styrande for drift av norske krisesenter. Teieplikta etter krisesenterlova §5 girtilsette ved krisesentra utvida teieplikt
  • Personopplysningslova: Er førande for krisesentra sin behandling av personopplysningar. Personopplysningslova med forskrifter gir bestemmingar knytt til krisesentra si handtering av personopplysningar.
  • Pasient- og brukarrettigheitslova; gjeld for brukarar av krisesentra som også mottek tenester frå andre delar av det kommunale tenesteapparatet.
  • Barnevernlova;tilsette ved krisesentra er pålagde opplysningsplikt til barnevernet dersom det er grunn for alvorleg bekymring for barn

Behandlingsansvarleg
Dagleg leiar på Krisesenteret i Sogn og Fjordane er ansvarleg for behandling av personopplysningar

Kontaktinformasjon:
Anja Korneliussen
Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Org.nr. 985432155
Postboks 188
6901 Florø
Tlf: 57 74 36 00 • 415 34 915
anja@krisesenteret.sf.no
www.krisesenteret.sf.no

Dersom du har spørsmål om  vår behandling av dine personvernopplysningar kan du kontakte dagleg leiar

Innsamling av personopplysningar
All behandling av personopplysningar skal ha et spesifikt, uttrykkeleg gitt føremål, som er sakleg begrunna i verksemda. Jfr. GDPR art. 5 nr. 1 bokstav b
Krisesenteret i Sogn og Fjordane har ansvaret for å yte tenester etter krisesenterlova. Behandlinga av personopplysningar skjer innafor rammene av dette lovverket.
Det er naudsynt å ha tilgang til personopplysningar for å kunne yte gode og heilskaplege tenester i tråd med gjeldande lovverk.
I all hovudsak innhentar vi informasjon frå den enkelte brukar, men kan med samtykke frå brukarinnhente og utveksle naudsynte opplysningar med andre hjelpeinstansar.
Det er etter krisesenterlova krav til heilheitleg oppfølging av den enkelte brukar, samarbeid med andre instansar, krav til internkontroll og krav til trusselvurderingar for den enkelte brukar.
Krisesenteret får personopplysningar gjennom kommunikasjon med den enkelte brukar. Dette er naudsynt for føremål knytt til berettiga interesse for brukaren
Vi får også personopplysningar om partar eller andre enkeltpersonar som er involvert i ei sak.

Behandling av personopplysningar
Krisesenteret i Sogn og Fjordane har rutinar (jfr. Internkontroll) for å sikre korrekt handtering og sikring av personopplysningar etter personopplysningslova § 14.
Behandlinga av personopplysningar i samband med hjelp og bistand til brukarar  er forankra i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveiing).

Krisesenteret skal berre behandle personopplysningar om brukarar som er naudsynte for å kunne hjelpe. Kva typar personopplysningar som er naudsynte å behandle, kjem an på saka til den enkelte.
Krisesenteret i Sogn og Fjordane registrerer brukarar i eit lukka fagsystem.
Personopplysningane vert behandla i IT-system som har strenge krav til informasjonssikkerheit.
IT-systemet er tilgangsstyrt
Behandlinga av personopplysningar skjer på grunnlag av interesseavveiing. Dette er naudsynt for å sikre gode og heilskaplege tenester.
Dei som tek kontakt på telefon for å få informasjon, råd og rettleiing vert ikkje registrerte. Personar som tek kontakt for informasjon og rettleiing har rett til å vere anonyme om dei ynskjer det

Utlevering/innhenting  av personopplysningar til andre
Alle tilsette på Krisesenteret har streng teieplikt. Alle opplysningar om brukarar av krisesentertilbodet er strengt konfidensielle. Opplysningane vert ikkje gitt vidare til andre instansar med mindre brukarar ynskjer det og gir skriftleg samtykke.

Det finst likevel to lovheimlar som kan frita Krisesenteret i Sogn og Fjordane frå teieplikta.
Det er:

  • Avvergeplikta i straffelova§196, – der ein har plikt til å gi opplysningar for å førebygge vesentleg fare for liv eller alvorleg skade på nokon si helse.
  • Opplysningsplikt til barnevernet (§ 5 i Krisesenterlova) dersom det er grunn til å tru at eit barn vert mishandla i heimen eller utsette for andre formar for alvorleg omsorgssvikt.

Oppbevaring av personopplysningar
Vi oppbevarer personopplysningar  i vårt system mens saka er aktiv. Dersom brukar samtykker til oppbevaring etter at saka er avslutta vert dokumenta overført til eit låst arkiv. Dette fordi at opplysningane kan være viktige for brukaren ved ein eventuell sak seinare. Personopplysningane vert sletta dersom brukaren trekker sitt samtykke. Opplysningane kan oppbevarast i 10 år dersom brukaren ynskjer det.

Dine rettar når vi behandlar personopplysningar om deg
Alle har rett til generell informasjon om Krisesenteret sin behandling av opplysningar etter personopplysningslova § 18. Alle personar som vi har registrert personopplysningar om, har rett på innsyn i dei opplysningane som er registrert om seg.
Dersom du meiner at opplysningane om deg er feil, kan du krevje at opplysningane blir retta eller sletta etter personopplysningslova § 27 og § 28.
For å ta i bruk dine rettar må du sende ei skriftleg henvending til Krisesenteret i Sogn og Fjordane. Vi vil svare på di henvending så fort som mogleg og seinast innan 30 dagar.
Vi vil be deg stadfeste identiteten din eller å gje ytterlegare informasjon før vi let deg ta i bruk dine rettar ovafor oss. Dette gjer vi for å være sikre på at vi berre gir tilgang til dine personopplysningar til deg – og ikkje nokon som gir seg ut for å være deg.
Du kan til ei kvar tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysningar hos oss. Den enklaste måten å gjere dette på er å henvende deg til oss per brev eller telefon.

Klager
Dersom du meiner at vår behandling av personopplysningar ikkje stemmer med det vi har skildra her eller at vi på andre måtar bryt personvernlova, så kan du klage til Datatilsynet. Du finn informasjon om korleis du kan kontakte Datatilsynet på deira nettsider: www.datatilsynet.no

Endringar
Dersom det skulle skje endringar av våre tenester eller endringar i regelverket om behandling av personopplysningar, kan det medføre endring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnast lett tilgjengeleg på våre nettsider.

Personvernombud Kinn kommune
Berit Seljeseth Osa
personvernombud@kinnkommune.noTlf. 900 60 254 

www.krisesenteret.sf.no

Personvernerklæring for Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane, som behandlingsansvarlig samler inn og bruker personopplysninger.

Vår adresse er:  6900 FLORØ – Org nr. 985432155

Erklæringen gjelder for følgende: www.krisesenteret.sf.no

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når det blir samlet inn opplysninger frå nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Vår databehandler på dette nettstedet er

Mediebruket AS, Førde, org.nr.: 994 57 6240.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN, OG HVORFOR VI GJØR DET

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker en nettside.

Formålet er både å gjøre brukeropplevelsen bedre for deg ved at nettstedet husker innstillingene dine, hvilke sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukernavn og andre opplysninger som du har lagt inn og vil at nettsiden skal huske slik at du slipper å skrive dette inn for hver gang.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å se hvilke nettsider du besøker etter at du har vært på nettsidene våre. Vi lagrer heller ikke informasjon som gjør at vi kan identifisere deg som person.

Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelsen med  tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller å fylle ut og sende inn skjema.

Hvis du besøker dette nettstedet så samler vi likevel inn avidentifiserte opplysninger om besøket gjennom verktøyet Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Eksempel på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider på nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som blir brukt.

Opplysningene blir behandlet i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert mener vi at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir avidentifisert slik at bare de tre første gruppene i adressen blir bruk til å generere statistikk. Det vil si at hvis IP-adressen består av nummerne 195.159.103.82, blir bare 195.159.103.xx brukt. I tillegg blir IP-adressene behandlet på aggregert nivå, det vil si at all data blir slått sammen til èn gruppe og ikke behandle individuelt.

Eksempel på informasjonskapsler som blir brukt for Google Analytics er:
_ga: Blir slettet automatisk etter 2 år. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre.
_gid: Blir slettet automatisk etter 24 timar. Blir brukt for å skille brukere fra hverandre.
_gat: Blir slettet automatisk etter 1 minutt. Blir brukt for å fordele trafikk/spørringer. Når Google Analytics blir distribuert via Google Tag Manager, blir denne informasjonen kalt _dc_gtm_ .

Veiledninger:

Hvis du har en brukerkonto og logger på dette nettstedet, lager vi en midlertidig infokapsel for å finne ut om nettleseren din godtar infokapsler. Denne kapselen inneholder ingen personlige data, og blir fjernet når du lukker nettleseren. Men når du logger inn, lager vi flere infokapsler for å lagre innloggingsopplysningene og skjerminnstillingene dine.

Innloggingskapsler varer i to dager, og skjerminformasjonskapsler varer i ett år. Hvis du velger «Husk meg», vil innloggingen vare i to uker. Hvis du logger ut av brukerkontoen din, blir innloggingskapslene fjernet.

Hvis du redigerer eller legger ut en artikkel, vil det bli laget ein infokapsel i nettleseren din. Den inneholder ingen personlige opplysninger, og viser bare til innleggs-IDen til artikkelen du redigerte. Den går ut etter èn dag.

Kommentarer

Hvis det er åpnet for kommentarer på enkelte innlegg på nettstedet, og du legger inn en kommentar i kommentarfelt, så samler vi inn opplysninger i kommentarskjemaet, i tillegg til IP-adressen og opplysninger om nettleseren, for å hindre søppelkommentarer. Kommentaren blir synlig for alle som besøker den aktuelle siden fram til du eventuelt sletter den.

Media

Hvis du laster opp bilde til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilde med innebygde plassdata (EXIF GPS). Hvis ikke disse dataene er fjernet kan de som får tilgang til bildet kanskje kunne se hvor og når bildet er tatt, og hvilket kamera som er brukt.

Skjema

Når du kontakter oss via skjema på nettstedet, så blir de opplysningene du legger inn lagret bak innlogging på nettstedet, og er tilgjengelig for administrator og vår dataleverandør, i tillegg til at opplysningene blir sendt oss på epost. Sensitiv informasjon skal ikke sendes via skjema siden eposten med dataene blir sendt ukryptert. Vi lagrer opplysningene i våre systemer så lenge det er behov for dem for å kunne yte de tjenestene du ber om.

Innebygd innhold frå andre nettsteder

Sider og artikler på dette nettstedet kan ha innhold (f.eks. videoer, bilde, artikler, deling i sosiale medier osv.) fra andre nettsteder. Slikt innebygd innhold frå andre nettsteder fungerer akkurat som om du hadde vært på de andre nettstedene.

Disse nettstedene kan samle data om deg, bruke informasjonskapsler, inneholde tredjepartssporing, og overvåke hvordan  du samhandler med det tredjepartsinnholdet. Det kan være å spore hvordan du samhandler med innebygd innhold hvis du har en brukerkonto og er logget inn på den nettsiden.

HVEM VI DELER OPPLYSNINGENE DINE MED

På alle nettstedene bruker vi informasjonskapsler (se forklaring lenger oppe). Hvis du fyller ut skjema på nettstedet blir dataene du fyller inn, sammen med tidspunkt og IP-adresse sendt til oss på epost, i tillegg til at de blir lagret bak kryptert pålogging i skjemaverktøyet vårt.

Data som blir sendt inn via skjema på en av disse tjenestene blir lagret på server hos vår databehandler, som har taushetsplikt og som vi har databehandleravtale med.

HVOR LENGE VI LAGRER OPPLYSNINGENE DINE

Hvis du kommenterer et innlegg, blir kommentaren og opplysningene om den lagret. Det er fordi vi skal kunne kjenne igjen og godkjenne oppfølgingskommentarer automatisk i stedet for å halde dem i kø for godkjenning.

Vi lagrer opplysninger om brukerne som registrerer seg her, f.eks. alle som har tilgang til å redigere innhold på nettstedet, så lenge som de selv ønsker å ha brukertilgang. Alle brukere kan se, endre og slette personopplysningene sine når som helst, men de kan ikke endre brukernavn. Administratorer på nettstedet kan også se og endre disse opplysningene.

Hvis du har sendt oss opplysninger via et skjema, eller har et kundeforhold til oss, så lagrer vi opplysningene så lenge som nødvnedig for å kunne yte tjenester til deg. Vi ønsker å beholde dataene også etter at vi er ferdige med å være leverandør, eller behandler forespørselen fra deg, for å kunne se historikken og dermed bedre kunne hjelpe deg ved senere anledninger.

HVILKE RETTIGHETER DU HAR OVER OPPLYSNINGENE DINE

Hvis du har en brukerkonto, eller har skrevet kommentarer på dette nettstedet, kan du be om å få en eksportfil med alle de personopplysningene vi har om deg, blant annet alle opplysningene du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Kontakt oss hvis du vil at vi skal gjøre dette. Dette gjelder likevel ikke data vi må lagre av administrative, juridiske eller trygghetsgrunner.

Har du spørsmål om dette, eller om hvordan vi ellers behandler personopplysninger vi innhenter gjennom andre kanaler, så er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Kontaktside